การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานการผลิต ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนการผลิต
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ การตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ปริญญาโท ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาดอย่าง 3 ปีขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านการตลาด สามารถดำเนินงานการตลาดผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อกลุ่มเป้าหมาย สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานการจัดซื้องานโครงการ ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานจัดซื้อ จัดหาอะไหล่ เครื่องมือ-เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และงาน Project ในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล แมคาทรอนิกส์ อุตสาหการ เคมี
ประสบการณ์ ป.ตรี มีประสบการณ์ 0-5 ปี ขึ้นไปในโรงงานุอุตสาหกรรม ป.โท มีประสบการณ์ 0-5 ปี ขึ้นไป ในดรงงานอุตสาหกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการเดินเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนการผลิต ดูแล ให้มีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรขั้นต้นตามวิธีการที่กำหนด รวบรวมข้อบกพร่อง เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร และกรรมวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงงานระบบคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ ช่างเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 3-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบงานแจ้งซ่อม ประเมินการงานซ่อม / วางแผนงานซ่อม ตรวจสอบการซ่อม / ทดสอบหลังการซ่อม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตรวจสอบการดำเนินการ / รายงานความคืบหน้างานเครื่องจักร
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรียมเครื่องจักร เตรียมพัสดุบรรจุภัณฑ์ในการผลิต และช่วยควบคุมเครื่องจักร
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 8-10 ปี ขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารและพัฒนางานโครงการวิศวกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 2.ออกแบบ นำเสนอ ควบคุมและบริหารงานโครงการด้านวิศวกรรม 3.จัดทำมาตรฐานการทำงาน 4.จัดอบรมการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี 5.จัดเก็บข้อมูลวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ 6.ประเมินผลและตรวจวัด O.E.E. 7. งานการบริหารคน
การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
สาขาวิชาที่ต้องการ ทุกสาขา
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการขับรถส่งสินค้าอย่างน้อย 5 ปี มีทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถส่งสินค้าและขนย้ายวัตถุดิบ ดูแลสินค้าและวัตถุดิบไม่ให้เสียหาย ดูแลรักษารถให้สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน