การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ วิทยาศาสตร์ เคมีปฏิบัติ / เคมีเทคนิค
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 2. รายงานผลการวิเคราะห์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งตัวอย่างมาให้ 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนและคู่มือการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 4. รวบรวมข้อบกพร่องและปัญหาในการวิเคราะห์ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในงานต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ปี 1.ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรือ Overhaul pump / gear 2.มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง งานเชื่อม - ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และระบบลำเลียง 3.มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง ด้านยานยนต์ หรือ เครื่องยนต์ 4.มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง ด้านงานโยธาและสาธารณูปโภค ต่างๆ 5.มีประส่บการณ์ ในการใช้เครื่องจักรต่างๆ ใน work shop เช่น เครื่องกลึง เครื่องไส
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยงานช่าง ทำการซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครืองจักร ช่วยงานช่าง ตรวจสอบการดำเนินการ / รายงานความคืบหน้างานเครื่องจักร
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายSteam น้ำ ลม ไฟฟ้า ตามความต้องการของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องวัด รวมถึงงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะนิติศาสตร์
ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานกฎหมาย สัญญาทางธุรกิจ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (หากมีบัตรทนายความ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์และอาทิตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานแผนกนิติกรรมและสัญญา 1.1 จัดทำร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา บริหารสัญญาและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย 1.2 จัดทำ และจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย 1.3 ค้นหาข้อมูลกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 1.4 ประสานงานและช่วยเหลือการทำงานของฝ่าย ต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย 1.5 ประสานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของ บริษัทกรณีที่คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 1.6 ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น การขอ ใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตต่างๆ 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 2.1 งานคณะทำงานต่างๆ 2.2 งานระบบมาตรฐาน
การศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ บริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี ทั้ง พูด อ่าน เขียน ถ้าเคยทำงานกับ International Company หรือการส่งออก ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้พื้นฐานด้านการส่งออก สามารถใช้ Microsoft office และ Power BI ได้ สามารถทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รวบรวมข้อมูลการตลาดน้ำมันพืชกุ๊ก พฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศกลุ่มเป้าหมาย 2.วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแผนงานการขาย / ขยายตลาดของน้ำมันพืชกุ๊ก และ OEM 3.นำเสนอขายสินค้า ให้กับ Distributor ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย 4.ติดตามการทำกิจกรรม และการจำหน่ายในต่างประเทศ 5.ร่วมกับทีมงานการตลาดในการวางแผนตลาดร่วมกัน ทั้งในและต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง