การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปี ในงานควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามสภาวะการผลิต รายงานปัญหาของกระบวนการผลิต นำระบบมาตรฐานไปปฎิบัติ
การศึกษา ม.3 ม 6 ปวช.
สาขาวิชาที่ต้องการ ทุกสาขา
ประสบการณ์ 0-3 ปี งานในไลน์การผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรียมเครื่องจักร เตรียมพัสดุบรรจุภัณฑ์ในการผลิต และช่วยควบคุมเครื่องจักร
การศึกษา ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวอุตสาหการ / บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5-10 ปี ขึ้นไป ในการบริหารจัดการงานจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม และดำเนินงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ และนำเข้าเครื่องจักร อะไหล่จากต่างประเทศ งานรับเหมาและบริการ จ้างแรงงานภายนอก และควบคุมงานธุการ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในงานการจัดซื้อหรือขายต่างประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนงานการจัดซื้อวัตถุดิบและขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดเตรียมฐานข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานด้านเอกสารการส่งออก
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านเอกสารการส่งออก ของบริษัท และงานการสนับสนุนการส่งออก