การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปี ในงานควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามสภาวะการผลิต รายงานปัญหาของกระบวนการผลิต นำระบบมาตรฐานไปปฎิบัติ
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ ไฟฟ้า
ประสบการณ์ ปวส.ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อิเลคทรอนิคส์ ประสบการณ์ 0-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต ไอน้ำ น้ำ ลม ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามคู่มือและที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องวัดต่างๆ ในโรงงาน 3.ดูแลระบบ Automation CCTV ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์สื่อสาร
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ ช่างเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 3-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบงานแจ้งซ่อม ประเมินการงานซ่อม / วางแผนงานซ่อม ตรวจสอบการซ่อม / ทดสอบหลังการซ่อม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตรวจสอบการดำเนินการ / รายงานความคืบหน้างานเครื่องจักร
การศึกษา ปวช / ปวส
สาขาวิชาที่ต้องการ ช่างยนต์ เครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานด้านการเชื่อมเหล็ก หรือ งานโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้เรื่องงานเชื่อมโลหะ งานขึ้นรูป และงานตัดเหล็ก สามารถใข้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอแผนงานในการซ่อม-สร้าง ทั่วไป 2.ตรวจสอบการดำเนินการ และ ตรวจสอบการซ่อม 3.รายงานความคืบหน้างานซ่อม-สร้างทั่วไป
การศึกษา ม.3 ม 6 ปวช.
สาขาวิชาที่ต้องการ ทุกสาขา
ประสบการณ์ 0-3 ปี งานในไลน์การผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรียมเครื่องจักร เตรียมพัสดุบรรจุภัณฑ์ในการผลิต และช่วยควบคุมเครื่องจักร
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ สาขาการตลาด
ประสบการณ์ ปริญญาตรี ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาดอย่างน้อย 0-5 ปี ปริญญาโท ประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาดอย่างน้อย 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานการตลาดผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ การจัดการโลจิสติกส์
ประสบการณ์ ประสบการณ์ด้านคลังสินค้า หรือ การจัดส่ง 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม ดำเนินการ บริหารการรับ-จ่ายสินค้า และประสานงานด้านการผลิตรวมถึงการขนส่ง โดยสรุปแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้ 1.งานบริหารคลังสินค้า 2.งานด้านการส่งสินค้า 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ควบคุมกระบวนการคลังสินค้าในด้านต่างๆ อาทิ Pet Control การรับวัตถุดิบ งานเอกสารระบบคุณภาพ และงานกิจกรรมในด้านต่างๆ