การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานการผลิต ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนการผลิต
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ สาขาการบัญชี
ประสบการณ์ 2-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมายให้รับผิดชอบ งานด้านบัญชีทั่วไป งานบัญชีลูกหนี้ หรือ งานบัญชีต้นทุน หรือ งานตรวจสอบภายใน งานวิเคราะห์งบการเงิน
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
ประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานบัญชีโรงงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านบัญชีการเงิน และ บัญชีบริหาร ทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน และนำเสนอผลการดำเนินงาน
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการวิเคราะห์ และติดตามผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามแผนงานของแผนก 2.สั่งซื้อสารเคมีตามความจำเป็นของงานวิเคราะห์ และเบิก-จ่าย สารเคมี 3.ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ที่พนักงานวิเคราะห์ทำเสร็จ 4.รายงานผลการวิเคราะห์ 5.รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 6.ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานวิเคราะห์ 7.รวบรวมข้อบกพร่อง และปัญหาในการทำงาน ทั้งภายในและภายนอก
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ วิทยาศาสตร์ เคมีปฏิบัติ / เคมีเทคนิค
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 2. รายงานผลการวิเคราะห์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งตัวอย่างมาให้ 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนและคู่มือการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 4. รวบรวมข้อบกพร่องและปัญหาในการวิเคราะห์ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานการจัดซื้องานโครงการ ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานจัดซื้อ จัดหาอะไหล่ เครื่องมือ-เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และงาน Project ในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ สายงานช่าง อุตสาหกรรมโรงงาน
ประสบการณ์ ประสบการณ์ในงานสนับสนุนข้อมูลด้านงานโครงการและข้อมูลเครื่องจักร 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนงานโครงการ ในด้านข้อมูลวิศวกรรมและข้อมูลเครื่องจักร
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ ด้านการเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานเขียนแบบโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเขียนแบบ โครงการด้านวิศวกรรม
การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ ช่างเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 3-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบงานแจ้งซ่อม ประเมินการงานซ่อม / วางแผนงานซ่อม ตรวจสอบการซ่อม / ทดสอบหลังการซ่อม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตรวจสอบการดำเนินการ / รายงานความคืบหน้างานเครื่องจักร
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ ไม่จำกั
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรียมเครื่องจักร เตรียมพัสดุบรรจุภัณฑ์ในการผลิต และช่วยควบคุมเครื่องจักร
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายSteam น้ำ ลม ไฟฟ้า ตามความต้องการของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องวัด รวมถึงงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
สาขาวิชาที่ต้องการ สายช่าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 2-5 ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ Stock สินค้า , รับเข้า - จ่ายออกสินค้าตามใบสั่งจ่ายและใบรับสินค้า ดูแลคลังสินค้า สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมเคมี
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน และ ควบคุมคุณกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนติดตาม พัฒนา ระบบการรายงานผล และนำข้อมูลจากระบบ MES OEE มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการและะสมรรถนะการผลิตโดยรวม ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ เศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ การตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานด้านการตลาด การจัดบูธประชาสัมพันธ์และขายผลิตภัณฑ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานการตลาดผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจำหน่ายพิเศษ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ การจัดบูธประชาสัมพันธ์และขายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อกลุ่มเป้าหมาย