การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานการผลิต ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนการผลิต
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ งานควบคุมคุณภาพ 0-3 ปี ทำงาน 5 วัน หยุด2วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามคุณภาพของวัตถุดิบ วัสดุช่วยการผลิต ติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต น้ำ และน้ำทิ้ง วางแผนงานสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ จัดทำ หรือรวบรวม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง &
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการวิเคราะห์ และติดตามผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามแผนงานของแผนก 2.สั่งซื้อสารเคมีตามความจำเป็นของงานวิเคราะห์ และเบิก-จ่าย สารเคมี 3.ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ที่พนักงานวิเคราะห์ทำเสร็จ 4.รายงานผลการวิเคราะห์ 5.รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 6.ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานวิเคราะห์ 7.รวบรวมข้อบกพร่อง และปัญหาในการทำงาน ทั้งภายในและภายนอก
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ วิทยาศาสตร์ เคมีปฏิบัติ / เคมีเทคนิค
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ 0-3 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 2. รายงานผลการวิเคราะห์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งตัวอย่างมาให้ 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนและคู่มือการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 4. รวบรวมข้อบกพร่องและปัญหาในการวิเคราะห์ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานการจัดซื้องานโครงการ ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานจัดซื้อ จัดหาอะไหล่ เครื่องมือ-เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และงาน Project ในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ สายงานช่าง อุตสาหกรรมโรงงาน
ประสบการณ์ ประสบการณ์ในงานสนับสนุนข้อมูลด้านงานโครงการและข้อมูลเครื่องจักร 0-3 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนงานโครงการ ในด้านข้อมูลวิศวกรรมและข้อมูลเครื่องจักร
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ ด้านการเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานเขียนแบบโครงการ ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเขียนแบบ โครงการด้านวิศวกรรม
การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ ช่างเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 3-5 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบงานแจ้งซ่อม ประเมินการงานซ่อม / วางแผนงานซ่อม ตรวจสอบการซ่อม / ทดสอบหลังการซ่อม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตรวจสอบการดำเนินการ / รายงานความคืบหน้างานเครื่องจักร
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ ไม่จำกั
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรียมเครื่องจักร เตรียมพัสดุบรรจุภัณฑ์ในการผลิต และช่วยควบคุมเครื่องจักร
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายSteam น้ำ ลม ไฟฟ้า ตามความต้องการของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องวัด รวมถึงงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ออโตเมชั่น หรือ แมคาโทรนิกส์
ประสบการณ์ ประสบการณ์ในงานระบบ automation ในโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปี ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายในการนำระบบ Automation,Robot มาใช้ในบริษัท ควบคุมระบบงานและดำเนินการตามแผนให้สำเร็จ กำกับดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบ Automation,Robot ภายในโรงงาน
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน อย่างน้อย 3-5 ปี ทำงานจันทร์ถึงศกุร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และงานการนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาตร์ สาขาเคมี หรือ เครื่องกล
ประสบการณ์ ประสบการณ์2-5 ปี ด้านอุตสาหกรรมโรงงาน ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน และ ควบคุมคุณกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนติดตาม พัฒนา ระบบการรายงานผล และนำข้อมูลจากระบบ MES OEE มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการและะสมรรถนะการผลิตโดยรวม ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะเศรษฐศาสตร์ เกษตร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการ์ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์และอาทิตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ การตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานด้านการตลาด การจัดบูธประชาสัมพันธ์และขายผลิตภัณฑ์ ทำงาน จันทร์ ถึงศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานการตลาดผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจำหน่ายพิเศษ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ การจัดบูธประชาสัมพันธ์และขายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ใกล้เคียง
ประสบการณ์ 0-2 ปีในงานการวางแผนและควบคุมการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม การวางแผน (P) และควบคุม (C) การผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคลังวัตถุดิบหลัก (เมล็ดถั่วเหลือง / เมล็ดดอกทานตะวัน), การวางแผนการส่งวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง ทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ด้วยกลยุทธ์ด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต **ความหมายของการควบคุมในที่นี่ คือ การวิเคราห์ผลและการรายงาน**
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานบัญชีเจ้าหนี้ รายงานภาษีซื้อ กระทบยอดบัญชีต่างๆ
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะนิติศาสตร์
ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานกฎหมาย สัญญาทางธุรกิจ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (หากมีบัตรทนายความ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์และอาทิตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานแผนกนิติกรรมและสัญญา 1.1 จัดทำร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา บริหารสัญญาและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย 1.2 จัดทำ และจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย 1.3 ค้นหาข้อมูลกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 1.4 ประสานงานและช่วยเหลือการทำงานของฝ่าย ต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย 1.5 ประสานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของ บริษัทกรณีที่คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 1.6 ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น การขอ ใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตต่างๆ 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 2.1 งานคณะทำงานต่างๆ 2.2 งานระบบมาตรฐาน