การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาช่างที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานการผลิต ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนการผลิต
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ งานควบคุมคุณภาพ 0-3 ปี ทำงาน 5 วัน หยุด2วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามคุณภาพของวัตถุดิบ วัสดุช่วยการผลิต ติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต น้ำ และน้ำทิ้ง วางแผนงานสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ จัดทำ หรือรวบรวม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง &
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการวิเคราะห์ และติดตามผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามแผนงานของแผนก 2.สั่งซื้อสารเคมีตามความจำเป็นของงานวิเคราะห์ และเบิก-จ่าย สารเคมี 3.ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ที่พนักงานวิเคราะห์ทำเสร็จ 4.รายงานผลการวิเคราะห์ 5.รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 6.ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานวิเคราะห์ 7.รวบรวมข้อบกพร่อง และปัญหาในการทำงาน ทั้งภายในและภายนอก
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ วิทยาศาสตร์ เคมีปฏิบัติ / เคมีเทคนิค
ประสบการณ์ มีประสบการณ์ 0-3 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 2. รายงานผลการวิเคราะห์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งตัวอย่างมาให้ 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนและคู่มือการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 4. รวบรวมข้อบกพร่องและปัญหาในการวิเคราะห์ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานการจัดซื้องานโครงการ ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานจัดซื้อ จัดหาอะไหล่ เครื่องมือ-เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และงาน Project ในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ สายงานช่าง อุตสาหกรรมโรงงาน
ประสบการณ์ ประสบการณ์ในงานสนับสนุนข้อมูลด้านงานโครงการและข้อมูลเครื่องจักร 0-3 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนงานโครงการ ในด้านข้อมูลวิศวกรรมและข้อมูลเครื่องจักร
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาที่ต้องการ ด้านการเขียนแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานเขียนแบบโครงการ ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการเขียนแบบ โครงการด้านวิศวกรรม
การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ ช่างเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 3-5 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบงานแจ้งซ่อม ประเมินการงานซ่อม / วางแผนงานซ่อม ตรวจสอบการซ่อม / ทดสอบหลังการซ่อม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตรวจสอบการดำเนินการ / รายงานความคืบหน้างานเครื่องจักร
การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.
สาขาวิชาที่ต้องการ ไม่จำกั
ประสบการณ์ มีประสบการณ์งานโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรียมเครื่องจักร เตรียมพัสดุบรรจุภัณฑ์ในการผลิต และช่วยควบคุมเครื่องจักร
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
ประสบการณ์ ประสบการณ์งานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 0-3 ปี ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมระบบการผลิตและจ่ายSteam น้ำ ลม ไฟฟ้า ตามความต้องการของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องวัด รวมถึงงานระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมศาตร์ สาขาเคมี หรือ เครื่องกล
ประสบการณ์ ประสบการณ์2-5 ปี ด้านอุตสาหกรรมโรงงาน ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน และ ควบคุมคุณกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนติดตาม พัฒนา ระบบการรายงานผล และนำข้อมูลจากระบบ MES OEE มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการและะสมรรถนะการผลิตโดยรวม ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
การศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท
สาขาวิชาที่ต้องการ คณะเศรษฐศาสตร์ เกษตร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการ์ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์และอาทิตย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ต้องการ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ใกล้เคียง
ประสบการณ์ 0-2 ปีในงานการวางแผนและควบคุมการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม การวางแผน (P) และควบคุม (C) การผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคลังวัตถุดิบหลัก (เมล็ดถั่วเหลือง / เมล็ดดอกทานตะวัน), การวางแผนการส่งวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง ทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ด้วยกลยุทธ์ด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต **ความหมายของการควบคุมในที่นี่ คือ การวิเคราห์ผลและการรายงาน**